School PolicY HANDBOOK

WELCOME TO TRP School

ที่ TRP เราให้ความสำคัญและคุณค่ากับทุกคน เราต้องการให้โรงเรียนของเราสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

จุดประสงค์ของคู่มือนโยบายโรงเรียนนี้ คือการทำให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความสุขและปลอดภัยแก่บุตรหลานของท่าน

At TRP, everyone is valued. It is an amazing place where we inspire learning and encourage multicultural awareness.

The purpose of this school policy handbook is to familiarize parents with important information about the school, as well as provide guidelines to foster a happy, safe and healthy learning environment for your children. 

เวลาการเข้าเรียนและเลิกเรียน


Arrival and Departure

ความปลอดภัยในการรับ-ส่งนักเรียน

ผู้ปกครองจะต้องแสดงป้ายประจำตัวเพื่อรับบุตรหลาน ครูเวรประตูมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ หากผู้ปกครองไม่สามารถแสดงป้ายประจำตัว ครูเวรจะต้องรายงานไปยังฝ่ายธุรการ นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปกับใครนอกจากผู้ปกครองของตนเอง เว้นแต่ฝ่ายธุรการจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าทางโทรศัพท์  

Arrival and departure safety

Parents/Guardians must show their pick-up badge to pick up their child/children. Gate duty teachers must check parents/guardians' badge before allowing students to leave. If parents/guardians fail to show ID, they must report to the administrative office. Students will not be allowed to leave with anyone except parents/guardians unless the administrative office has been notified by note or phone call.

การลากิจและลาป่วย

Leave Arrangements

ของเล่นและการนำมาโรงเรียน

การดูแลทำความสะอาดของเล่น

ทางโรงเรียนมีมาตรการในการทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำทุกวันโดยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการนำล้างโดยละเอียดเป็นประจำทุกเดือน


การนำของเล่นมาโรงเรียน

นำของเล่นมาโรงเรียนถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนนำมาเล่นได้หลังจากเลิกเรียนเวลา 

15.30 น. ทั้งนี้ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นที่มีอันตราย เช่น ของเล่นที่มีความแหลมคม ของเล่นที่สื่อถึงอาวุธ

Toy Policy

Cleaning Procedure

We check all toys and games each week for maintenance and safety purposes.

We clean toys on a monthly basis.


Toys from Home Policy

We understand that it is natural that children carry familiar toys with them to school however students are not allowed to play with their toys during school time. Students can play when school finishes at 3.30 PM. Toys that are dangerous to others and/or imitate weapons are not allowed.


โภชนาการของนักเรียน

Lunch and Nutrition

แนวทางการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

ทุกคนภายในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเป็นบวกต่อนักเรียน  เรามีความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในโรงเรียนและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างความเคารพและมีความเมตตา นโยบายและแนวทางนี้ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและปลอดภัย

นักเรียนควรปฏิบัติตนดังนี้

1. ประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน

2. แสดงความเคารพต่อผู้อื่น

3. ตั้งใจเรียน

4. ช่วยดูแลอาคารเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียน

การปฏิบัติตนผิดระเบียบมีดังนี้

1. ก่อกวนภายในห้องเรียน (ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น เล่นกับของเล่นหรือของส่วนตัวขณะเรียน ขว้างหรือโยนสิ่งของขณะเรียน)

2. ตะคอกใส่ผู้อื่น

3. เดินออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ผลัก ตี หรือเตะผู้อื่น

5. ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

6. มีทัศนคติที่ไม่ดี

7. พูดจาล้อเลียนผู้อื่น

8. พูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคาย

กระบวนการปรับพฤติกรรม

โรงเรียนของเราใช้ Class Dojo เป็นเครื่องมือในการบริหารพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีประจุดสงค์ดังนี้

-            เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี

-            เพื่อบันทึกพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน

-            เพื่อกระตุ้นให้ทั้งห้องเรียนมีพฤติกรรมที่ดี

และไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

-            ใช้เพื่อแสดงพฤติกรรมแง่ลบ

-            ทำให้นักเรียนรู้สึกอับอาย

-            เพื่อการแข่งขัน

หมายเหตุ คะแนนของ Class Dojo จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอาทิตย์

การชื่นชมและการสะท้อนความดี

เราเชื่อว่าการชื่นชมและสะท้อนความดีของนักเรียนจะช่วยให้

1. กระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

2. เพื่อความมั่นใจในตนเอง

3. ลดปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนย

4. สร้างสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เป็นบวกทั้งครูและนักเรียน

5. ช่วยสอนให้นักเรียนรู้จักพฤติกรรมที่เหมาะสมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน

การให้รางวัล

เราสามารถให้รางวัลและชื่นชมนักเรียนได้ดังนี้

1. ยิ้มและปรบมือหรือแสดงท่าทางที่เป็นบวก

2. พูดชื่นชม

3. ให้คะเเนน Class Dojo

4. ส่งข้อความชื่นชมให้กับผู้ปกครอง

5. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเช่น นักเรียนดีเด่นประจำเดือน หรือ นักเรียนดีมีน้ำใจ

กระบวนการปรับพฤติกรรม

เราตระหนักว่าการปรับพฤติกรรมนักเรียนไม่ควรทำผ่านการทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจด้วยคำพูด เพราะหน้าที่ของครูคือการอบรมสั่งสอนนักเรียนและแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำ ปัจจัยความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคือการทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การทำอย่างรุนแรง

การปรับพฤติกรรมจะต้องคำนึงถึง

1. ความเป็นเหตุเป็นผล

2. ความเหมาะสมของวัยนักเรียน

3. สามารถทำได้โดยง่าย

4. ต้องมีอารมณ์ที่สงบนิ่ง

การจะมีการปรับพฤติกรรม ครูจะต้องมีการตักเตือนอย่างน้อย 3 ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการปรับปรุงตนเอง กรณียกเว้นคือนักเรียนทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่นและทำร้ายสิ่งของ ครูสามารถปรับพฤติกรรมได้โดยทันที

Positive Discipline Policy

Everyone in our school community is responsible for contributing to a safe and caring learning environment. We aim to foster positive interpersonal relationships within the school and treat one another with kindness and respect. This policy is designed to support and promote a learning environment where everyone feels happy and safe.

Students are expected to:

1.      Behave in an orderly and self-controlled way

2.      Show respect to each other and school staff

3.      Pay attention in class

4.      Treat the school buildings and school property with respect

Misbehavior is defined as:

1.      Disruptive behaviour during lessons 

2.      Shouting or being rude to members of staff

3.      Leaving the classroom without permission

4.      Pushing, hitting, or kicking other children

5.      Non-completion of classwork or homework

6.      Poor attitude

7.      Name-calling

8.      Verbal aggression

Behavior Systems:

We use Class-Dojo as a tool to motivate students’ behavior and provide feedback to parents. It is important that Class-Dojo is used for:

-         Modelling positive behavior

-         Tracking students positive behavior

-         Motivating students to have positive behavior as a whole class

It is not used for:

-         Negative reinforcement

-         Shaming students

-         Competitive ranking

Class-Dojo scores shall be restarted weekly. Students are entitled to a 'fresh start' every week.

Supportive Feedback

We recognize that providing supportive feedback will:

1.      Encourage students to continue to demonstrate appropriate behavior. 

2.      Increase self-esteem.

3.      Reduce behavior problems.

4.      Create a positive classroom environment for teachers and students.

5.      Help to teach appropriate behavior and establish positive relationships

Rewards

We praise and reward children for good behavior in a variety of ways:

1.      Smiles and approving gestures

2.      Verbal praise

3.      Class Dojo Points

4.      Positive messages to parents

5.      We distribute certificates to children for consistently good work or behavior, and/or to acknowledge outstanding efforts or acts of kindness in school

Corrective Actions

We recognize that corrective actions must never be physically or psychologically harmful. As teachers, we must use corrective actions to teach students the consequences of their behaviors. The key to the effectiveness of corrective actions is consistency, not severity. 

Corrective actions must be:

1.      Logical to the students

2.      Appropriate for the students

3.      Easy to implement.

4.      Consistent

5.      Done in a calm and timely manner

Before corrective actions take place, teachers will give 3 warnings to allow students opportunities to correct their own behaviour.

การกลั่นแกล้งภายในโรงเรีย

ทางโรงเรียนมีนโยบายต่อต้านการกลั่นแกล้งภายในโรงเรียน โดยเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในแก่บุคคลากรและนักเรียน

โดยแนวทางการปฏิบัติมีดังนี้คือ

1. รับแจ้งเหตุการณ์จากนักเรียน ครู หรือผู้ปกครอง โดยรายงานที่คุณครูประจำชั้นหรือผู้ประสานงาน

2. ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีครูประจำชั้นและผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ปกครองจะได้รับรายงานเมื่อมีการสอบสวนเสร็จสิ้น

3. เชิญผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ไข

4. ติดตามผลและรายงานผู้ปกครองอย่างเป็นประจำภายในระยะเวลา 30 วัน 


Anti-Bullying 

Each case of bullying behavior will be dealt with individually.

Stage 1: The Reporting of an Incident – An incident can be reported to the Homeroom       Teacher or Parent Coordinator.


Stage 2: Investigation of an Incident – This will be carried out by the Homeroom teacher and Parent Coordinator. The students will be interviewed. The parents of the students will be informed and report back promptly.


Stage 3: Intervention Plan – The Parent Coordinator, Homeroom Teacher, and School     Director will assess and identify the intervention plan. 


Stage 4: Reviewing the Situation – The situation will be monitored and reviewed within 30 days or until the concern is resolved. 

นโยบายการบ้าน

Homework Policy

The following guidelines concerning homework will be observed.

การตรวจงาน

การตรวจและให้ข้อเสนอแนะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการทำงานของนักเรียนทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล การตรวจและการให้ข้อเสนอแนะจะให้กำลังใจและแรงจูงใจสำหรับนักเรียน เมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จในงานควรยกย่องความพยายามและการทำงานของพวกเขาและให้รายละเอียดว่าขั้นตอนต่อไปควรเป็นอย่างไร เช่นเดียวกันหากนักเรียนทำผิดในงานควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพยายามและการทำงาน พร้อมทั้งชี้แนะขั้นตอนการแก้ไข

การตรวจควรสร้างสรรค์และสร้างความแตกต่าง งานของนักเรียนควรเป็นที่จดจำ ครูทำเครื่องหมายและคำแนะนำเพื่อ:

นักเรียนสามารถตรวจงานได้เช่นกันเพื่อ:

แนวทางการตรวจและการให้คำแนะนำ

การตรวจ: ติ๊กถูกสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง วงกลมสำหรับคำตอบที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน / เขียว

คะแนน: จะต้องเขียนโดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน / เขีย

หมายเหตุ: ครูเก็บบันทึกคะแนนตามความเหมาะสมที่ทำได้เช่น การทดสอบการสะกดคำ / การส่งการบ้าน วิธีนี้สามารถช่วยตรวจสอบความคืบหน้าและประสิทธิภาพโดยรวมของเด็กได้

Marking and Giving Feedback

Marking and giving feedback serves as a formative assessment tool to guide our teachers' future planning. Marking and giving feedback will also provide encouragement and motivation for students. When students succeed at a task, praise should be directed at their efforts, and strategies for their next steps should be identified. Equally, if students do not succeed or make mistakes within a task, feedback should be given about effort, and strategies for their next steps should also be identified

Marking should be constructive and make a difference. All work should be acknowledged. 


Marking and feedback is done by the teacher:

·        To recognise achievement/effort in relation to learning objectives/success criteria

·        To show children how they can improve their work

·        To enhance the child’s self-esteem

·        To aid teachers' planning and assessment


Marking can also be done by the student:

·        To encourage independent learning through self-checking

·        To encourage partner/teamwork learning through peer- review

·        To think critically about their approach to problems or tasks

·        To aid teachers' planning and assessment

·        To organise their own learning through check-lists

 

Marking and Giving Feedback Guidelines:

 

Symbols: These may take the form of ticks for correct answers and circles/dots for incorrect    answers using blue/green pens.


Scores: Shall be written using blue/green pens.


Note: Where appropriate, a record of the scores achieved is kept by the teacher, e.g. weekly spelling/times tables tests. This can help to monitor the child’s progress and overall performance.

ความปลอดภัยในโรงเรียน

กฎความปลอดภัยภายในโรงเรียน 

1. ผู้เรียนไม่ควรอยู่ในสนามเด็กเล่นโดยไม่มีใครดูแล 

2. หากต้องเผชิญปัญหากับผู้ปกครองในสถานศึกษาให้ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. ผู้เรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ปืนกาว ปืนแม็กซ์และที่ตัดกระดาษ

4. อุปกรณ์ศิลปะจะต้องถูกเก็บอย่างเรียบร้อย 

5. สิ่งของที่หนักไม่ควรถูกเคลื่อนย้ายโดยผู้เรียน

6. กรรไกรและมีดที่คมชัดจะต้องถูกเก็บให้ปลอดภัย  

7. จะต้องไม่เดินถือของเหลวร้อนในโรงเรียนโดยไม่ฝาปิด

อุบัติเหตุ / ความเจ็บป่วย / บริการทางการแพทย์ 

เมื่อใดก็ตามที่เด็กบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะต้องแจ้งผู้ประสานงานในทันที ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องถูกบันทึกลงในสมุดรายงาน โปรดคำนึงไว้ว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนประจำวันของครู 

โรงเรียนไม่อนุญาตให้เก็บยาไว้ภายในห้องเรียน ครูไม่ได้รับอนุญาตให้ให้ยาด้วยตนเอง ครูมีหน้าที่ในการพาผู้เรียนมารับยาตามกำหนดจากผู้ประสานงานเท่านั้น ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานหากผู้เรียนมีอาการเจ็บป่วยและต้องพากลับบ้านหรือโรงพยาบาล

การดูแลสนามเด็กเล่น 

บุคลากรควรตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนใช้งาน หากพบข้อบกพร่องหรือของชำรุดควรรายงานไปยังผู้ประสานงาน ห้ามผู้เรียนอยู่สนามเด็กเล่นโดยไม่มีผู้ดูแล 

บุคลากรที่ดูแลพื้นที่นี้ควรตระหนักถึง

1. ผู้เรียนที่วิ่งไปข้างหลังหรือด้านหน้าของชิงช้า 

2. ผู้เรียนตกจากอุปกรณ์เครื่องเล่น  

3. ผู้เรียนผลักหรือดันผู้อื่น 

4. ผู้เรียนเล่นสไลด์ชนกับผู้อื่น

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชมที่ไม่มีป้ายชื่อจะต้องถูกพากลับไปที่ห้องธุรการ

การซ้อมหนีไฟและข้อบังคับ

การซ้อมหนีไฟฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำภาคเรียน การฝึกซ้อมทั้งหมดต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างแท้จริง

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 

บุคลากรทุกคนควรตรวจสอบสภาพของปลั๊ก สายเคเบิลและอุปกรณ์ไฟฟ้า หากมีความชำรุดจะต้องแจ้งผู้ประสานงานทันที หลีกเลี่ยงการใช้หัวต่อหลายตัวภายในห้องเรียน โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนประหยัดพลังงาน ควรปิดและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก่อนกลับบ้าน

School Safety

Safety Rules for Staff when working with students 

Accidents/Illness/Medical Services - Children

Any time a child is hurt in an accident, the Parent Coordinator is to be notified immediately.  In their absence, the administrative office should be contacted. Be prepared to give the student’s name and type of injury. Staff should render only emergency first aid until instructed otherwise.  Every effort should be made to calmly remove other students from the area. Every incident must be recorded.  Please remember that preventive measures are a part of the teacher’s daily planning. 

Medications are not allowed to be kept in the classroom. Teachers are not allowed to give medications to students by themselves. Teachers are responsible for sending students requiring scheduled medications to the Parent Coordinator at the correct time.

Parents will be notified by the Parent Coordinator when a student’s condition is deemed serious enough for the child to be taken home, to a doctor, or the hospital.    

Playground Supervision 

External play equipment should only be used when supervised.  Staff should check equipment before use for any apparent defects and/or contamination.  Any defects should be reported to the administration office. Teachers must ensure the safety of learners and must be vigilant when supervising in the playground, positioning themselves in the playground to allow for maximum supervision. No child should be sent to or left in the main playground unsupervised. Teachers should engage learners to encourage the use of equipment and interaction with other learners.  

Adults supervising this area should be aware of the potential … 

1. Students running behind or in front of the swing 

2. Students falling from equipment  

3. Students pushing others when using the equipment 

4. Students sliding down into another person at the bottom of the double slide.

Visitors

Visitors must first report to the office.  Parents who pick up students early should sign them out in the office. Visitors/parents/volunteers that do not have on a nametag must be escorted back to the office.

Fire Drills and Regulations

Emergency drills are a part of the routine.  All drills are to be treated as if they are a true emergency.  Teachers are required to have a class list in hand, close all doors, and maintain quiet order during all drills.  All staff members are expected to participate in every drill – modeling appropriate behaviours for students. 

Electrical Safety 

All staff should monitor the condition of plugs, cables, and electrical equipment and should report any damaged electrical equipment or wiring to the School Technician. The Technician is responsible for arranging repairs to said equipment.  Portable Appliance Testing will be undertaken annually.  

The use of multi-adaptors is to be avoided, as is the use of extension leads unless they are fully unwound and correctly protected.  The school encourages staff and students to conserve energy at all times.  All appliances should be switched off and unplugged before going home.  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเเละนักเรียน

Relationships with parents and students

โซเชียลมีเดียโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการลงรูปภาพและข้อมูลบรรยากาศของโรงเรียนบนโซเชียลมีเดียของโรงเรียน อย่างไรก็ตามหากพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่สะดวกใจกับรูปภาพและข้อมูลบนโซเชียลมีเดียของโรงเรียน โพสดังกล่าวจะถูกลบออกทันที และโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาระงับไม่ให้มีการลงรูปภาพและข้อมูลดังกล่าวในอนาคต

โซเชียลมีเดียของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะใช้สำหรับ

-    ประกาศจากโรงเรียน

-    การเฉลิมฉลองความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ

-    การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับพ่อแม่/ผู้ปกครองและครอบครัว

-    วัตถุประสงค์ทางการตลาด

-    โอกาสการจ้างงาน

โซเชียลมีเดียของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อ

-    แบ่งปันความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา

-    ประณามบุคคล/ธุรกิจอื่นต่อสาธารณะ

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะแชร์รูปภาพของนักเรียนไปยังบัญชี LINE กลุ่มของผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันการเรียนรู้ของบุตรหลาน ภาพเหล่านี้ถูกแบ่งปันด้วยความคาดหวังว่าผู้ปกครองจะไม่โพสต์ภาพเหล่านี้ต่อสาธารณะไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

 

โซเชียลมีเดียส่วนตัวของบุคลากรโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ของนักเรียนโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาบนโซเชียลมีเดียส่วนตัว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

บุคลากรโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาไม่ควรพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเชื่อมโยงกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง/นักเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรแต่มีความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโรงเรียน

ขอให้บุคลากรโรงเรียนตรังร่วมพัฒนางดเว้นการกล่าวถึงหรือพูดคุยในที่สาธารณะเกี่ยวกับโรงเรียนในโซเชียลมีเดียส่วนตัว

 

โซเชียลมีเดียสำหรับผู้ปกครอง

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะผู้ปกครองจะติดตามโซเชียลมีเดียของโรงเรียนเพื่อรับทราบเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของบุตรหลาน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรแต่มีความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโรงเรียน หากพ่อแม่/ผู้ปกครองต้องการปรึกษาหารือกับบุคลากร ขอให้นัดหมายเพื่อพูดคุยด้วยตนเองที่โรงเรียน และขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่โพสรูปภาพหรือข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับการยืนยันจากผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าว

Official TRP Social Media Accounts

TRP School reserves the right to use TRP students' likeness within posts for official TRP School social media accounts. However, if a parent/guardian is not comfortable with a post then the images that include their child/children's likeness will be removed immediately. TRP will also strive to ensure that the likeness of said child will not be used in any future posts.

TRP School's official social media accounts will be used for,

TRP School's official social media accounts will not be used for,


TRP School will share images of TRP Students to relevant 'homeroom' LINE accounts.

This is designed to give parents/guardians, of said homeroom, the opportunity to share their children's learning with TRP school. These images are shared with the expectation that parents will not post these images publicly to other personal social media accounts without the proper permission.


TRP Staff Personal Social Media Accounts

TRP Staff members DO NOT have permission to post images of TRP Students' likeness on their personal social media accounts. It is strongly recommended that TRP Staff members refrain from doing so unless they have written personal permission from the student's parents/guardians. 

It is strongly recommended that TRP Staff do not develop personal relationships or links with parents/guardians/students via social media. Parents/guardians are also politely asked not to make friend requests or follow staff on social media. A friendly, yet professional, relationship is crucial to a successful School/Parent/guardian partnership.

TRP Staff members are asked to refrain from making TRP School announcements from their personal accounts. TRP Staff members are asked to refrain from publicly discussing ongoings within TRP School on their personal accounts. 


TRP Parents/Guardians Personal Social Media Accounts

Parents/guardians are actively welcomed to follow TRP School's official social media accounts to enjoy their children's learning experiences and remain up to date on goings on in school.

Parents/guardians are politely asked not to make friend requests or follow staff on social media. A friendly, yet professional, relationship is crucial to a successful School/Parent partnership. If a parent/guardian needs to discuss something with a member of staff, it is recommended that an appointment is arranged to talk at school in person.

Parents/guardians are politely asked not to share the likeness of other TRP Students on their personal social media accounts without written/confirmed permission from said student's parents/guardians.

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นแนวทางของปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจจุดประสงค์การ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้เป็นข้อตกลงและการยินยอมให้โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎมายหรือข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการแจ้งประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาคนๆนึงได้ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับมอบมาจากการลงทะเบียนในแบบฟอร์มของโรงเรียน

 

2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางดังต่อไปนี้:

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาอาจรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บเป็นความลับ แต่สิ่งนี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอม


5. การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะพิจารณาตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้น


โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมจะป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย คัดลอก ดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีข้อมูลรั่วไหล สูญเสีย เกิดความเสียหาย และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาอาจไม่สามารถรับผิดชอบได้หากเกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา

 

โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ธุรกิจ และภาระผูกพันในการปฏิบัติงาน เมื่อโรงเรียนตรังร่วมพัฒนายุติการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกกำจัดได้อย่างเหมาะสม

 

 

6. การเพิกถอนความยินยอม

การถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ข้อมูลสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล admin@trpschool.com การขอเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาจะประมวลผลคำขอและจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ระบุไว้ในคำขอของคุณ โปรดทราบว่าด้วยการเพิกถอนความยินยอมให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือทั้งหมด ทั้งนี้การขอเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนาไม่สามารถจะให้บริการได้ต่อไป การเพิกถอนดังกล่าวอาจส่งผลให้ข้อตกลงใด ๆ กับโรงเรียนตรังร่วมพัฒนาให้สิ้นสุดลง

 

7. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถขอเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้ คำขอดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล admin@trpschool.com


8. ติดต่อโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา

สำหรับคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูล โปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล admin@trpschool.com

Personal Data Protection Policy

This Data Protection Policy outlines the management of Personal Data in accordance with Thailand’s Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA). This policy pursues the understanding of the purposes for which TRP collects/uses/discloses personal data. This policy states the agreement and consent given to TRP for collecting, using, disclosing, and/or sharing Personal Data as stated in this Data Protection Policy.

TRP reserves the right to update this Policy whenever necessary to ensure that it is consistent with any changes in legal or regulatory requirements. If any change is made, it will be published on the school’s website.

1. Personal Data

In this Data Protection Policy, “Personal Data” refers to any data or information from which a person can be identified either (a) from that data; or (b) from that data and other information that the school has or is likely to have access. Examples of such Personal Data include full name, Citizenship Identification Number, Passport number, Photograph or video image of an individual, Mobile telephone number, Personal email address, and any other information relating to the person that has been provided to the school in one form or another.


2. Collection of Personal Data

TRP may collect Personal Data as follows:

(a) Through an application to join the school for work or study

(b) Through an application to be a service provider to the school

(c) Through the interaction with TRP staff for official purposes

(d) When responding to a request for additional Personal Data

(e) When Personal Data is submitted to the school for any other reason


3. Purposes for the Collection, Use and Disclosure of Personal Data

TRP may collect, use and/or disclose Personal Data as follows:

(a) Evaluative purposes;

(b) Educational and student care purposes

(c) Administration purposes

(d) Publicity and communication purposes

(e) Verification and update purposes

(f) Conducting research for statistical profiling and other purposes to review, develop and improve the services of the school

(g) Conducting financial reporting and analysis related to the school operations

(h) Managing the school infrastructure and business operations and complying with internal policies and procedures

(i) Archival of documents and records

(j) Managing and terminating an employment relationship 

(k) Security purposes

(l) Any other purposes which TRP may notify you of at the time of obtaining your consent


4. Disclosure of Personal Data

Personal Data will be protected and kept confidential but, this is subject to the provisions of any applicable law. TRP will not disclose your personal data to third parties without first obtaining your consent permitting you to do so. However, please note that TRP may disclose your personal data to third parties without first obtaining your consent in certain situations where such disclosure without your consent is permitted by the PDPA or by law.


5. Administration and Management of Personal Data

TRP will take reasonable effort to ensure that your personal data is accurate and complete. However, you must also update TRP of any changes in your personal data that you had initially provided. TRP will not be responsible for relying on inaccurate or incomplete personal data arising from you not updating TRP of any changes in your personal data that you had initially provided.


TRP will also put in place reasonable security arrangements to ensure that your personal data is adequately protected and secured. Appropriate security arrangements will betaken too prevent any unauthorized access, collection, use, disclosure, copying, modification, leakage, loss, damage, and/or alteration of your personal data. However, TRP cannot

assume responsibility for any unauthorized use of your personal data by third parties which is wholly attributable to factors beyond TRP’s control.


TRP retains personal data in accordance with legal, regulatory, busines and operational obligations. When TRP ceases retention, the personal data will be disposed of in an appropriate manner.


6. Withdrawal of Consent

Withdrawal of consent for the collection, use, and/or disclosure of personal data in TRP’s possession can be made in person at the TRP office, by telephone, or by email to the Officer at admin@trpschool.com.


From such a request for withdrawal of consent being made, TRP will process the request and thereafter not collect, use and/or disclose your personal data in the manner stated in your request. Please note that with the withdrawal of consent to any or all use or disclosure of personal data, depending on the nature of the request, TRP may not be in a position to continue to provide the services or administer any contractual relationship that is in place. Such withdrawal may also result in the termination of any agreement with TRP.


7. Access and Correction of Personal Data

Request can be made to have access to or make corrections to Personal Data records.

Such requests can be submitted in person at the TRP office, by telephone, or by email at admin@trpschool.com.


8. Contacting TRP

For any question or complaint relating to the use or disclosure of Personal Data, or if more information about TRP data protection practices is needed, please contact the Officer in person at the TRP office, by telephone or by email at admin@trpschool.com.