Admissions

รายละเอียดการสมัครเรียน 

เกณฑ์การรับสมัคร


เอกสารในการสมัคร

1. ใบสูติบัตร 

2. ทะเบียนบ้าน 

3. ใบรับรองแพทย์(ในกรณีนักเรียนต้องการการดูแลเป็นพิเศษ) 

4. บัตรประชาชน(หากมี) 

5. เอกสารการศึกษา (ระดับชั้นอนุบาล 2 - ประถม เป็นต้นไป) 

6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถึง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

1. บัตรประชาชน 

2. ทะเบียนบ้าน 

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ถึง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป


หมายเหตุ ทางโรงเรียนไม่มีการคัดเลือกโดยการสอบ ทั้งนี้ผู้ปกครองจึงควรศึกษาแนวทางการเรียนการสอนเเละนัดหมายเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยจะปิดรับสมัครเมื่อห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนครบ 


รายละเอียดการเยี่ยมชมโรงเรียน 

ผู้ปกครองสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายการเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่เบอร์ 091-991-8888 หรือ admin@trpschool.com 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมภายในห้องเรียนเเละขอความกรุณางดถ่ายรูปหากไม่ได้รับอนุญาต 


การเยี่ยมชมโรงเรียนรายละเอียดจะมีหัวข้อดังนี้

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565